Η οικογένεια Λαδά

Author(s):Αϊβαλιώτης Βασίλειος, Παπαζήση-Αδαμαντίδου Σοφία
Date of Publishing:2010
Pages:24

23,58

Από τα Μαδεμοχώρια της Χαλκιδικής στη Γενισέα και την Ξάνθη
Η οικογένεια Λαδά και η σχέση της με τις οικογένειες Ζέκου, Ζουλιάμη, Καραλέτσου, Καρύδη, Μιχαλόγλου, Μπουζατζόγλου, Χαρτζίδη και Χασιρτζόγλου